123inkt - Printerinkt en Toner Cartridges - Homepage logo meer dan 4 miljoen klanten! BeCommerce

Beste Webwinkel van België

Nu ook de goedkoopste kantoorbenodigdheden

Winkelwagentje

Aantal Product
Geen producten
Totaal: € 0,00
(Incl. 0% btw)
Laagsteprijsgarantie!

Algemene voorwaarden

 
Particulier: Lees of download onze algemene voorwaarden voor particuliere klanten
Zakelijk: Lees of download onze algemene voorwaarden voor zakelijke klanten
 

Algemene Voorwaarden particulier

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
   
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
   
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
   
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
   
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
   
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
   
 7. Dag: kalenderdag;
   
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
   
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
   
 10. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens communicatie per e-mail, fax of ander elektronisch medium verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het communicatiemiddel voldoende vaststaat.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: 123inkt.be B.V.
Handelend onder de naam: 123inkt.be

Vestigingsadres:
Rijvisschestraat 118
9052 Gent België

Telefoonnummer: 093-964123

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 uur tot 21.00 uur

E-mailadres: klantendienst@123inkt.be

Ondernemingsnummer: 832574952
Btw-nummer: BE 0832.574.952

Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
   
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
   
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
   
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
   
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
   
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
   
  • de prijs inclusief belastingen;
    
  • de eventuele kosten van aflevering;
    
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
    
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
    
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
    
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
    
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
    
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
    
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
    
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
    
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
    
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
Artikel 5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
   
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
   
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
   
 4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
    
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
    
  • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
    
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
    
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
    
 5. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
   
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
   
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
   
 2. De ondernemer zal alle van de consument ontvangen betalingen vergoeden, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen.
   
 3. De ondernemer verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.
   
 4. De bijkomende kosten als gevolg van de uitdrukkelijke keuze van de consument om voor een andere wijze van levering te kiezen dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet door de ondernemer terugbetaald.
   
 5. Behalve wanneer de onderneming heeft aangeboden om de goederen zelf af te halen mag de onderneming, in het kader van verkoopovereenkomsten, wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelijk welk tijdstip eerst valt.
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
   
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor:
   
  • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
    
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
    
  • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
    
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
    
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
    
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
    
  • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
    
  • overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
    
  • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
    
  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
    
  • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
    
  • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
    
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;
    
  • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.
Artikel 9 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
   
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
   
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
   
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
   
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
    
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
    
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
   
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
Artikel 11 - Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
   
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
   
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen, of eventuele schadevergoeding te bekomen.
   
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
   
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
   
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 - Duurtransacties
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
   
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
Artikel 13 - Betaling
 1. Voor zover niet later is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. 
   
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in de algemene voorwaarden een gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling worden bedongen (tijdens de herroepingstermijn). Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
   
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 
   
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen (eerste gratis herinnering), is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Bij de volgende herinnering, zal daarnaast een verwijlintrest en een forfaitaire vergoeding worden toegevoegd conform Boek XIX Wetboek van Economisch Recht als volgt:
  1. Verwijlintresten conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
  2. Een forfaitaire vergoeding van:
   1. € 20,- als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan €150,-;
   2. € 30,- vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen €150,01 en € 500,- als het verschuldigde saldo tussen €150,01 en € 500,- is;
   3. € 65,- vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500,- met een maximum van € 2.000,- als het verschuldigde saldo hoger dan €500,- is.

  Indien de ondernemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet nadat hij door de consument is gewezen op de te late betaling en de consument de ondernemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, dan heeft de consument recht op eenzelfde vergoeding zoals hierboven beschreven.
Artikel 14 - Klachtenregeling
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
   
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
   
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
   
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer]

  [ geografisch adres ondernemer]

  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

  herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 Algemene Voorwaarden zakelijk


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de levering van producten, diensten en/of  digitale inhoud door de ondernemer aan zakelijke klanten, die deze voor eigen gebruik afnemen. De ondernemer levert geen producten, diensten en/of digitale inhoud aan zakelijke klanten, die groothandelaren of wederverkopers zijn of (door)leveren aan groothandelaren of wederverkopers.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
   
 2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die producten, diensten en/of digitale inhoud voor eigen gebruik afneemt bij de ondernemer;
   
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
   
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
   
 5. Dag: kalenderdag;
   
 6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
   
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
   
 8. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens communicatie per e-mail, fax of ander elektronisch medium verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het communicatiemiddel voldoende vaststaat.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: 123inkt.be B.V.
Handelend onder de naam: 123inkt.be

Vestigingsadres:
Rijvisschestraat 118
9052 Gent

Telefoonnummer: 093-964123

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 uur tot 21.00 uur

E-mailadres: klantendienst@123inkt.be

Ondernemingsnummer: 832574952
Btw-nummer: BE 0832.574.952

Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
   
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
   
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
   
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
   
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
   
 6. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig blijkt te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal de ondernemer het ongeldige gedeelte van deze algemene voorwaarden vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
Artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
   
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
   
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
   
  • de prijs inclusief belastingen;
    
  • de eventuele kosten van aflevering;
    
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
    
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
    
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
    
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
    
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
    
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
    
  • de wijze waarop de klant voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
    
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
    
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
    
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
    
 4. De inhoud van de website en het aanbod is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen, het aanbod en overige informatie op de website en in andere van de ondernemer afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke vergissingen en fouten (waaronder programmeer- en typefouten).
Artikel 5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 en 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
   
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
   
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
   
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of i) de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en ii) de klant de bestelde producten, diensten en/of digitale inhoud voor eigen gebruik of voor wederverkoop afneemt, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer die op grond van het onderzoek de bestelling of aanvraag weigert of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbindt, deelt dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie (3) dagen na het sluiten van de overeenkomst, onder opgave van redenen, aan de klant mede.
   
 5. Het is de klant verboden om de bestelde producten, diensten en/of digitale inhoud bedrijfsmatig (door) te verkopen of (door) te leveren aan groothandelaren, wederverkopers of eindgebruikers. Indien de ondernemer na de totstandkoming van de overeenkomst ontdekt dan wel goede gronden heeft om aan te nemen dat de klant dit verbod overtreedt, dan is de ondernemer te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst onverwijld te ontbinden, op te schorten of andere maatregelen te treffen, zonder dat daardoor de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding van kosten of schade en is de klant aansprakelijk voor alle schade van de ondernemer.
   
 6. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft de ondernemer het recht om pas aan zijn verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
   
 7. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
    
  • de wijze en voorwaarden voor eventuele retournering;
    
  • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
    
  • de prijs met inbegrip met alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; en
    
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
    
 8. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 - Reclame en herroepingsrecht
 1. De klant is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten, diensten en/of digitale inhoud hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
   
 2. Bij de aankoop van producten, diensten en/of digitale inhoud heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst dan wel na terbeschikkingstelling van de producten, diensten en/of digitale inhoud door/aan de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Deze mogelijkheid tot ontbinding is uitgesloten voor producten, diensten en/of digitale inhoud die I) speciaal voor de klant zijn besteld of II) waarvan de verpakking is geopend.
   
 3. Tijdens de in het vorige lid genoemde termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met de producten, diensten en/of digitale inhoud en de eventuele verpakking. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de producten, diensten en/of digitale inhoud met alle geleverde toebehoren,  in de originele staat en in de originele en ongeopende verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   
 4. Indien van een gebrek melding wordt gemaakt na de in lid 2 genoemde termijn, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
   
 5. Indien producten, diensten en/of digitale inhoud in de originele staat, in de originele ongeopende verpakking en met alle geleverde toebehoren worden geretourneerd nadat de in lid 2 genoemde termijn is verlopen, kan de ondernemer restockingskosten in rekening brengen bij de klant.
Artikel 7 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
   
 2. Indien in het aanbod geen geldigheidsduur is vermeld, zijn de genoemde prijzen vrijblijvend en kunnen deze prijzen op ieder moment worden aangepast door de ondernemer.
   
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
   
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
   
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
    
  • de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
    
 5. De op de website in het aanbod van producten, diensten en/of digitale inhoud genoemde prijzen zijn zowel inclusief btw als exclusief btw vermeld.
   
 6. Indien de klant ten minste één colli of meer aan producten, diensten en/of digitale inhoud in één bestelling afneemt, is de ondernemer gerechtigd afwijkende verzendkosten in rekening te brengen bij de klant.
Artikel 8 - Conformiteit en Garantie
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
   
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
   
 3. Buiten de (extra) garantie vallen gebreken aan de producten, diensten en/of digitale inhoud, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door de klant.
   
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien de producten, diensten en/of digitale inhoud verkeerd of onzorgvuldig zijn c.q. is gebruikt.
Artikel 9 - Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
   
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
   
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen, of eventuele schadevergoeding te bekomen.
   
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
   
 5. Zodra de bestelling door ondernemer is ontvangen, stuurt ondernemer de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde, zo spoedig mogelijk toe.
   
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
   
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
   
 8. De ondernemer is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
Artikel 10 - Duurtransacties
 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
   
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de klant de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
Artikel 11 - Betaling
 1. Voor zover niet later is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. 
   
 2. Bij de verkoop van producten aan klanten mag in algemene voorwaarden een gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling worden bedongen (tijdens de herroepingstermijn). Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
   
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 
   
 4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. In geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur op vervaldag, zal buiten de 1e aanmaningskost van € 2,50, een 2e aanmaningskost van € 5,00, van rechtswege een verwijlintrest van 12% per jaar vanaf vervaldag factuur en een schadeloosstelling van 15% forfaitair, met een minimum van € 40,00, aangerekend worden.
Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door de ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de ondernemer totdat de klant alle verplichtingen uit de met de ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze algemene voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
   
 2. Door de ondernemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
   
 3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de ondernemer veilig te stellen.
   
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om de ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
   
 5. In het geval de ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de ondernemer en door de ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 13 - Aansprakelijkheid
 1. Behoudens opzet of grove nalatigheid is de totale aansprakelijkheid van de ondernemer jegens de klant, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenis als één gebeurtenis geldt) beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). Indien er sprake is van een duurovereenkomst, dan is de bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van het bedrag dat de kant in de desbetreffende maand, waarin de schade heeft plaatsgevonden, aan de ondernemer was verschuldigd.
   
 2. Aansprakelijkheid van de ondernemer jegens de klant voor indirecte schade, waaronder in ieder begrepen gederfde winst, gevolgschade, verlies van gegevens, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
   
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die is ontstaan doordat de ondernemer is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
   
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de ondernemer meldt.
Artikel 14 - Vrijwaring
 1. De klant vrijwaart de ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak van de schade niet aan de ondernemer toerekenbaar is.
   
 2. Indien de ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden de ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de ondernemer gerechtigd zelf onverwijld daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.
Artikel 15 - Overmacht
 1. De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien de ondernemer daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
   
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
   
 3. De ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
   
 4. Voor zover de ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 16 - Klachtenregeling
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
   
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
   
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 17 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 
****